1. Home
  2. »
  3. Do oglądania
  4. »
  5. Zdjęcia

Zdjęcia

Kilka­na­ście róż­no­rod­nych zdjęć z róż­nych okre­sów moje­go arty­stycz­ne­go żywo­ta, zarów­no muzycz­ne­go jak i aktor­skie­go. Nie wyczer­pu­ją oczy­wi­ście puli kre­acji któ­re dane mi było stwo­rzyć, ale sta­no­wią dobry punkt wyj­ścia dla zro­zu­mie­nia róż­no­rod­no­ści zadań, jakie wiel­krot­nie były przede mną stawiane 😉