1. Home
  2. »
  3. Do poczytania

Do poczytania

Muzyczne 

Jestem muzy­kiem, a zatem natu­ral­nym zupeł­nie zda­je się pisa­nie o muzy­ce, przez pry­zmat muzy­ki i z muzycz­ną inspi­ra­cją. Nie są to tek­sty pro­ble­ma­tycz­ne, raczej swo­bod­ne impre­sje na tema­ty okołomuzyczne. 

Inne 

Tutaj zamiesz­czo­ne są tek­sty o cha­rak­te­rze popu­lar­no-nauko­wym o zabar­wie­niu lek­ko pod­kre­ślo­nym filo­zo­ficz­nym odcie­niem. Nie są to stric­te tek­sty aka­de­mic­kie, ale prze­zna­czo­ne dla nie­co bar­dziej “wyro­bio­nych” czytelników. 

Felietony 

Felie­to­ny pisa­ne dla roz­ryw­ki zarów­no piszą­ce­go jak i czy­ta­ją­ce­go. Tek­sty lek­kie, łatwe i przy­jem­ne, publi­ko­wa­ne nie­re­gu­lar­nie w kil­ku periodykach.