Miłosz Wojciechowski

Absol­went Edu­ka­cji Arty­stycz­nej w Zakre­sie Sztu­ki Muzycz­nej Uni­wer­sy­te­tu Szcze­ciń­skie­go, oraz Dzien­ni­kar­stwa i Komu­ni­ka­cji Spo­łecz­nej Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go (spe­cja­li­za­cja: publi­cy­sty­ka kulturalna).

Instru­men­ta­li­sta, woka­li­sta, kom­po­zy­tor i aran­żer. Umie­jęt­ność gry na instru­men­tach kla­wi­szo­wych, gita­rze, gita­rze baso­wej, har­mo­nij­ce ust­nej (w tej chwi­li pró­bu­ję okieł­znać jesz­cze jeden instru­ment — sak­so­fon alto­wy). Opa­no­wa­ny warsz­tat aran­ża­cji i trans­kryp­cji, nie­za­leż­nie od rodza­ju apa­ra­tu wyko­naw­cze­go. Boga­te doświad­cze­nie sce­nicz­ne i estra­do­we o sze­ro­kim spek­trum zain­te­re­so­wań (od akom­pa­nia­to­ra do wodzi­re­ja; od tanc­bud do sal kon­cer­to­wych; od muzy­ki popu­lar­nej do Rach­ma­ni­no­wa; itd…). Zróż­ni­co­wa­ny reper­tu­ar i moż­li­wo­ści wyko­naw­cze (for­te­pian + śpiew, gita­ra + śpiew, for­te­pian solo, gita­ra ryt­micz­na i wio­dą­ca, itp.).

Doświad­cze­nie w pra­cy z sys­te­ma­mi estra­do­wy­mi (tak­że jako aku­styk). Budo­wa­nie od pod­staw sys­te­mów nagło­śnie­nio­wych (od naj­prost­szych po skom­pli­ko­wa­ne kon­struk­cje Line­Ar­ray), obsłu­ga aku­stycz­na wie­lu even­tów zamknię­tych i ple­ne­ro­wych o zróż­ni­co­wa­nym skła­dzie wyko­naw­czym (od trio jaz­zo­we­go przez roc­ko­wy band do orkie­stry sym­fo­nicz­nej). Pra­ca na sys­te­mach ana­lo­go­wych, cyfro­wych lub hybry­do­wych. Doświad­cze­nie w reje­stra­cji, post­pro­duk­cji i maste­rin­gu mate­ria­łu dźwię­ko­we­go, wie­lo­let­ni angaż w roz­ma­itych stu­diach nagra­nio­wych. Obec­nie posze­rzam swój warsz­tat edy­cyj­ny o mon­taż i post­pro­duk­cję wideo.

W ramach zdo­by­wa­nia szli­fów w rze­mio­śle dzien­ni­kar­skim pra­co­wa­łem w biu­rach rzecz­ni­ka pra­so­we­go Pre­zy­den­ta Mia­sta Szcze­ci­na oraz Woje­wo­dy Zachod­nio­po­mor­skie­go. Współ­two­rzy­łem tygo­dni­ki lokal­ne „Lub cza­so­pi­smo” oraz „Mia­sto i Ludzie” (w obu tytu­łach peł­ni­łem funk­cję redak­to­ra kul­tu­ral­ne­go). Nie­re­gu­lar­nie publi­ko­wa­łem w róż­nych mediach.

Zna­jo­mość pod­sta­wo­wych sys­te­mów kom­pu­te­ro­wych, szcze­gól­ne zain­te­re­so­wa­nia w zakre­sie two­rze­nia utwo­rów muzycz­nych i ich póź­niej­szej mody­fi­ka­cji, zna­jo­mość kom­pu­te­ro­wych symu­la­cji dźwię­ku a tak­że pod­staw sys­te­mu MIDI. Budo­wa­nie, kon­fi­gu­ro­wa­nie i obsłu­ga mery­to­rycz­na i tech­nicz­na stron inter­ne­to­wych, zna­jo­mość sys­te­mów CMS (w szcze­gól­no­ści Joom­la! i Word­Press), języ­ków HTML i PHP oraz CSS. Nie­śmia­łe pró­by pro­gra­mo­wa­nia obiek­to­we­go w śro­do­wi­skach C++, Del­phi (a dokład­niej Laza­rus) oraz Gam­bas. Gorą­cy entu­zja­sta nie­wi­zu­al­ne­go skła­du muzycz­ne­go (Lily­pond) i tek­sto­we­go LaTeX). Pró­bu­ję zgłę­bić tak­że zagad­nie­nia pro­gra­mo­wa­nia w języ­ku Python, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem wyko­rzy­sta­nia go w ana­li­zach z zakre­su Data Scien­ce oraz Machi­ne Lear­ning.

Dyplom First Cer­ti­fi­ca­te in English (zło­żo­ny w roku 2000) i Euro­pej­skie Kom­pu­te­ro­we Pra­wo Jaz­dy (Euro­pe­an Com­pu­ter Dri­ving Licen­se – zło­żo­ny w roku 2002). Opa­no­wa­ny język angiel­ski w stop­niu dobrym i język nie­miec­ki w stop­niu komunikatywnym.

Obec­nie współ­pra­cu­ję z Teatrem Roz­ma­ito­ści GWITAJCIE, gdzie peł­nię zaszczyt­ną funk­cję kie­row­ni­ka muzycznego.

Publi­ku­ję zbyt rzad­ko by cokol­wiek o tym pisać. Aktu­al­ne tek­sty mego autor­stwa, któ­re swe­go cza­su popeł­ni­łem z potrze­by wewnętrz­nej tudzież redak­cyj­ne­go zapo­trze­bo­wa­nia, moż­na zoba­czyć na niniej­szej stro­nie w dzia­le →Do poczy­ta­nia, do cze­go ser­decz­nie Pań­stwa zapraszam!