Inne

Porządek w chaosie

Naj­bliż­sze lata nie­wąt­pli­wie przy­nio­są zmia­ny. Zmia­ny zarów­no w ogól­nym para­dyg­ma­cie myśle­nia jak i w kwe­stiach bar­dziej szcze­gó­ło­wych. Zmia­ny doty­czyć będą wszyst­kich dzie­dzin nauko­wych, nastą­pi rów­nież dale­ko idą­ce zróż­ni­co­wa­nie sfe­ry życia spo­łecz­ne­go, kul­tu­ral­ne­go i poli­tycz­ne­go. Napa­wa to lękiem, bo zmia­ny nio­są poczu­cie nie­sta­bil­no­ści, nie­upo­rząd­ko­wa­nia, jed­nym sło­wem — cha­osu. Jed­nym z roz­wią­zań pro­ble­mu cha­osu, któ­ry się już…

Czy­taj więcej »

Evangelium Haereticum

Apo­kry­phos w języ­ku grec­kim ozna­cza “ukry­ty”. Tym ter­mi­nem okre­śla się ogół tek­stów któ­re mimo iż speł­nia­ły waru­nek Boże­go natchnie­nia nie weszły w obo­wią­zu­ją­cy kanon ksiąg biblij­nych. Apo­kry­fy to tak­że utwo­ry lite­rac­kie, któ­re luź­no nawią­zu­ją do tek­stu Pisma Świę­te­go, pre­zen­tu­ją fan­ta­stycz­ne teo­rie zwią­za­ne z biblij­ny­mi posta­cia­mi (księ­gi opi­su­ją­ce pobyt Jezu­sa w Tybe­cie, lub histo­ria spo­tkań Chrystusa…

Czy­taj więcej »

Krytyka koncepcji społeczeństwa masowego

Więk­szość ludzi uwa­ża, że świat, któ­ry zna­ją, będzie trwać po wie­ki wie­ków. Dostrze­ga­ją, oczy­wi­ście, że rze­czy się zmie­nia­ją, przyj­mu­ją jed­nak, że zmia­ny te jakoś omi­ną dobrze zna­ne struk­tu­ry życia gospo­dar­cze­go i poli­tycz­ne­go. Alvin Tof­fler, “Trze­cia fala” Demo­kra­cja w XX wie­ku prze­szła ogrom­ne prze­obra­że­nia, zarów­no w sfe­rze spo­łecz­nej jak i (a może przede wszyst­kim) w dziedzinach…

Czy­taj więcej »