Filmy

Oto kil­ka wybra­nych pozy­cji audio­wi­zu­al­nych z moim udzia­łem, tudzież zwią­za­nych w ten czy inny spo­sób z moją skrom­ną oso­bą. Mam nadzie­ję, że poniż­szy mate­riał spo­tka się z Pań­stwa cie­płym przyjęciem.

Zapra­szam do oglądania!

Pastorałka na dystans

Odtwórz wideo

Pasto­rał­ka skro­jo­na na mia­rę pan­de­mii. Odro­bi­na cie­pła w bez­mia­rze obostrzeń.

Rzeka

Odtwórz wideo

Kata­stro­fa eko­lo­gicz­na będą­ca papier­kiem lak­mu­so­wym nie­udol­no­ści wła­dzy i apa­ra­tu pań­stwo­we­go na moje oso­bi­ste nie­szczę­ście musia­ła dotknąć aku­rat Odry. Z tą rze­ką zawsze wią­za­ło się moje życie od wcze­sne­go dzie­ciń­stwa spę­dza­ne na zachod­niej granicy.

Dla­te­go też pio­sen­ka “Rze­ka” Wol­nej Gru­py Buko­wi­na sta­ła mi się w tej chwi­li nad wyraz oso­bi­sta i potrzeb­na. Pozwa­la mieć nadzie­ję, że jesz­cze będzie przepięknie…

Czyjaś Ty?

Odtwórz wideo

Moja inter­pre­ta­cja pięk­nej i mądrej pio­sen­ki autor­stwa nie­zrów­na­ne­go kra­kow­skie­go bar­da Andrze­ja Siko­row­skie­go

Wyko­na­nie na Dzie­dziń­cu Men­ni­czym Zam­ku Ksią­żąt Pomor­skich pod­czas VI Festi­wa­lu O’Pol­skie­go, któ­ry odbył się (po raz pierw­szy w Szcze­ci­nie) 12 czerw­ca 2022 roku.

Diabeł mój

Odtwórz wideo

Jacek Kacz­mar­ski wie­lo­krot­nie dowiódł, że bły­sko­tli­wie oce­nia zarów­no wyda­rze­nia spo­łecz­no-poli­tycz­ne, jak i potycz­ki roz­gry­wa­ją­ce się wewnątrz każ­de­go z nas. Tym razem rów­nież cel­nie. I bar­dzo osobiście.

Frag­ment kon­cer­tu “A to Pol­ska… wła­śnie”
w wyko­na­niu akto­rów Teatru Roz­ma­ito­ści GWITAJCIE

Kogo lubię?

Odtwórz wideo

Maestro Andrzej Wali­gór­ski i jego ponad­cza­so­we spoj­rze­nie na ota­cza­ją­cą rze­czy­wi­stość. Mimo upły­wu lat, tekst się abso­lut­nie nie zesta­rzał. Wprost przeciwnie.

Frag­ment kon­cer­tu “A to Pol­ska… wła­śnie”
w wyko­na­niu akto­rów Teatru Roz­ma­ito­ści GWITAJCIE

Nie lubię

Odtwórz wideo

Jed­na z naj­bar­dziej traf­nych ana­liz Jacka Kacz­mar­skie­go i jak­że bar­dzo mi pasu­ją­ca pod wzglę­dem dopa­so­wa­nia do moich wła­snych prze­ko­nań. Trud­na wyko­naw­czo szcze­gól­nie od stro­ny emocjonalnej.

Frag­ment kon­cer­tu “A to Pol­ska… wła­śnie”
w wyko­na­niu akto­rów Teatru Roz­ma­ito­ści GWITAJCIE