1. Home
  2. »
  3. Do poczytania
  4. »
  5. Muzyczne

Muzyczne

Gwiazdo świeć, kolędo leć!

Nie­wie­le ist­nie­je w naszej kul­tu­rze podob­nie zna­nych i cele­bro­wa­nych wytwo­rów arty­stycz­nych jak kolę­dy i pasto­rał­ki. Te nie­wiel­kie utwo­ry muzycz­ne zwią­za­ne ze świę­ta­mi Boże­go Naro­dze­nia zro­bi­ły osza­ła­mia­ją­cą karie­rę i nie ma chy­ba w naszym kra­ju czło­wie­ka, któ­ry nie potra­fił­by zanu­cić kil­ku wer­sów jed­nej z dzie­się­ciu naj­po­pu­lar­niej­szych kolęd. Co sta­no­wi o sile kolęd? Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia w…

Czy­taj więcej »

Muzyka w Internecie

Ukształ­to­wa­nie się sie­ci Inter­net przy­nio­sło nie­wąt­pli­we korzy­ści i pozwo­li­ło na prak­tycz­nie nie­ogra­ni­czo­ną wymia­nę infor­ma­cji. Dzię­ki glo­bal­nej sie­ci World Wide Web moż­na bar­dzo niskim kosz­tem i w bły­ska­wicz­nym tem­pie zarów­no prze­ka­zać, jak i ode­brać infor­ma­cję. Pły­ną z tego nie­ba­ga­tel­ne uła­twie­nia, ale nale­ży zasta­no­wić się tak­że nad nie­ko­rzyst­nym wpły­wem takie­go sta­nu rze­czy. Inter­net, przy swo­jej wiel­ko­ści i…

Czy­taj więcej »

Nowy Jazz — koniec czy początek pieśni?

Awan­gar­da jest siłą napę­do­wą prze­mian. Gdy­by nie ist­nie­li arty­ści prze­ła­mu­ją­cy ist­nie­ją­ce kon­wen­cje, sztu­ka nie mia­ła­by racji bytu. Jeże­li na histo­rię sztu­ki spoj­rzeć wła­śnie w ten spo­sób, to oka­że się, że każ­dą epo­kę wyprze­dza­li awan­gar­do­wi twór­cy, któ­rzy, wyszy­dza­ni i lek­ce­wa­że­ni, dopro­wa­dza­li do rewo­lu­cji w dzie­dzi­nie sztu­ki któ­rą repre­zen­to­wa­li. Naj­bar­dziej efek­tow­ny­mi wol­ta­mi zmian cie­szy­ła się zawsze muzyka,…

Czy­taj więcej »